سخن روز /
خدمات سازمان


    شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمات
  133011207000 ارائه مجوزهای تشکل ها و تعاونی های بخش کشاورزی                     
    13011207101 صدور مجوز تشکیل شرکت های کشت و صنعت کشاورزی           
    13011207119 ابطال مجوز تشکیل شرکت های کشت و صنعت کشاورزی  
    13011207102  صدور مجوز تشکیل شرکت های سهامی زراعی
    13011207120 ابطال مجوز تشکیل شرکت های سهامی زراعی  
    13011207103 صدور مجوز تشکیل شرکت تعاونی روستایی کشاورزی  
    13011207121 ابطال مجوز تشکیل شرکت تعاونی روستایی کشاورزی  
    13011207122 صدور مجوز تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی  
    13011207123 ابطال مجوز تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی  
    13011207124 صدور مجوز تشکیل شرکت اتحادیه های کشاورزی شهرستانی/استانی
    13011207125 ابطال مجوز تشکیل شرکت اتحادیه های کشاورزی شهرستانی/استانی  
    13011207126 نظارت بر استقرار و عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی  
    13011207114 مجوز تشکیل تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان  
    13011207115 صدور مجوز ادغام تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان  
    13011207116 ابطال مجوز تشکیل تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان  
    13011207109 ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی  
  133012486000 ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی  
    13012486100 صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی  
    13012486101 صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی  ;
    13012486102 صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی  
  13012487000 ارائه تاییدیه به تشکل های کشاورزی  
    13012487100 صدور تاییدیه فنی تشکیل تشکل ها و انجمن های تخصصی – صنفی کشاورزی  
    13012487101 صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیر دولتی (NGO)کشاورزی  
    13012487102 صدور مجوز خرید و فروش اموال غیر منقول شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  
    13012487103 صدور مجوز ایجاد و توسعه زیر ساختهای مورد نیاز شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  
  13021208000 ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکل های کشاورزی  
    13021208107 ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکل های کشاورزی  
    13021208107 برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده تشکل های بخش کشاورزی  
    13021208101 ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  
    13021208102 آموزش اعضاء ،کارکنان و ارکان تشکل ها،شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان  
    13021208103 تامین و توزیع نهاده های کشاورزی  
    13021208104 خرید و فروش محصولات کشاورزی  
    13021208105 شناسایی و معرفی مشاغل خانگی کشاورزی  
    13021208106 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی به شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی  
تاریخ به روز رسانی:
2021/04/08
تعداد بازدید:
2018
Powered by DorsaPortal