سخن روز /
منشور اخلاقی سازمان

بسمه تعالی

«منشور اخلاقی کارکنان دولت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»

۱- انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی:

۱-۱- به رعایت نظم و انضباط و حضور به موقع در سازمان توجه نمائیم.

۱-۲- در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را به دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.

۱-۳- سعی نمائیم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را به توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم.

۱-۴- به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.

۱-۵- برای افزایش بهره وری نظم اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.

۱-۶- از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

۱-۷- در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی و قومی، جنسی، مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.

۱-۸- روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.

۱-۹- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

۲- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران:

۲-۱- مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند. تلاش نمائیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.

۲-۲- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم.

۲-۳- در محدود وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمائیهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در زمینه خدمات شفاف سازی صورت دهیم.

۲-۴- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم.

۲-۵- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.

۲-۶- به نظارت، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه مرده و با دید منطقی با آنها توجه کنیم.

۲-۷- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.

۲-۸- سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

۲-۹- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.

۲-۱۰- روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

۲-۱۱- دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.

۲-۱۲- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نمائیم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نمائیم.

تاریخ به روزرسانی: 1400/01/22
تعداد بازدید: 379
Powered by DorsaPortal