سخن روز /
دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازارهای داخلی
 
نام و نام خانوادگی:  دکتر امجد
 
شماره تماس: 88383095
 
شماره دورنگار: 88383095
 
آدرس الکترونیکی: 
 
شرح وظایف:  

          راهبری، مدیریت ونظارت بر انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی وتوسعه ای اقتصادی واجتماعی تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی

          راهبری، مدیریت ونظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی، کاربردی و توسعهای بخش بازارداخلی تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی

           راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های لجستیک، زیرساخت هاو تجاری سازی بازار محصولات کشاورزی (برندسازی و....) تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی

          راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های اقتصاد منابع تولید و سیاست های حمایتی تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی

          راهبری، مدیریت ،سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های نظام های مدیریتی و بهره برداری کشاورزی

           راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های پایش آمار و پردازش اطلاعات بازار محصولات تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

          راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های سامانه بازار محصولات تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

           راهبری، مدیریت ،سیاستگذاری ونظارت برانجام مطالعات وپژوهش های مدیریت دانش و آینده پژوهی فعالیت ها ورویکردهای سازمان

           راهبری،مدیریت، سیاستگذاری ونظارت بر مطالعات شناخت بازار و عوامل حاکم بر آن و تهیه و ارائه طرحهای لازم در جهت بهبود مناسبات بازار تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

          راهبری، مدیریت، سیاستگذاری ونظارت بر مطالعات زنجیره تولید، تامین و ارزش تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

          تدوین ضوابط فنی و استانداردهای بازارهای هدف تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

          پایش پیشران های در سطوح ملی و بین المللی موثر بر تشکل های فعال در حوزه های کشاورزی و روستایی

          جمعآوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای بازرگانی داخلی ،انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

           ایجاد و اداره مرکز اسناد و اطلاعات علمی سازمان به منظور جمعآوری کتب و نشریات مورد نیاز برای انجام امور پژوهشی

          انجام نیازسنجی، شناسایی، جمعآوری و یکپارچهسازی دادهها، آمار، اطلاعات و شاخصهای بازار داخلی تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

          ایجاد و مدیریت پایگاههای دادهها و سامانههای تخصصی و سیستمهای اطلاعاتی بازار محصولات کشاورزی تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

          مدیریت تحلیل و متناسبسازی آمار، اطلاعات و شاخصها، همکاری جهت یکپارچهسازی و اعتبارسنجی آمار و اطلاعات حوزه بازارداخلی تعاونی ها وتشکل های بخش کشاورزی

          توسعه و گسترش تعاملات و ارتباطات با حوزه های حاکمیتی، فعالین بخش و مراکز علمی و دانشگاهی و بهره گیری از مجموعه ظرفیتهای خبرگی و نخبگان علمی داخل وخارج ازکشور

          توسعه و نشر گزارشهای تحلیلی و آماری، کتب و شاخصهای مرجع و اطلاع رسانی و ارائه مشاوره های تخصصی به نهادهای ذیربط

          برگزاری همایشها و سمینارهای استانی، ملی و بین المللی

           تشکیل اتاقهای فکر، نشست های تخصصی و جلسات هماندیشی به منظور پشتیبانی، تصمیم سازی و تصمیمگیری درسطح سازمان

 

 
تاریخ به روز رسانی:
2021/03/09
تعداد بازدید:
21577
Powered by DorsaPortal